مراسم تقدير از ايثارگران دانشگاه اراك
پوستر دكتر قريب
لازم ميدانم ضمن تبريك بيستوهفتم ارديبهشت ماه روز روابط عمومي و ارتباطات ،از حضور فعال و تحسين بر انگيز جناب عالي در روابط عمومي

ورود

آمار بازدیدکنندگان

2723