اطلاع رساني اختلال در سامانه تداركات الكترونيك دولت

به اطلاع شركت كنندگان در مناقصات بيمه تكميلي دانشگاهيان و اجاره اتوبوس جهت تردد دانشجويان مي رساند سامانه تداركات الكترونيك دولت از مورخه چهارشنبه 1397/06/28لغايت ساعت 6 صبح1397/06/31بدليل بروز رساني با اختلال مواجه خواهد گرديد فلذا مناقصه گراني كه قصد شركت در مناقصات مذكور را دارند مي بايست اسناد و مدارك مربوطه را بصورت فيزيكي به دبيرخانه دانشگاه اراك ارسال نمايند.
اداره حقوقي دانشگاه

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری