دفتر ریاست دانشگاه

 fa en

سعید سبحانی نژاد

رئیس دفتر

علی غلامعلیان

مسئول دفتر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری