متمم آگهي مناقصه پرو‍‍ژه تجهيز سالن آمفي تئاتر دانشگاه اراك

به اطلاع كليه متقاضيان شركت در مناقصه پرو‍‍ژه تجهيز سالن آمفي تئاتر دانشگاه اراك مي رساند:

1) قرارداد مذكور فاقد پيش پرداخت است.

2) كليه پرداخت ها به صورت اوراق خزانه اسلامي با سررسيد 97/9/26 و 98/08/20 مي باشد.

3) مدت قرارداد 6 ماه خواهد بود.

4) ليست تكميلي تاسيسات برقي شامل لوازم صوتي، تصويري و نور حداكثر تا 96/10/25 در سايت بارگذاري مي شود.

5) تاريخ تحويل پيشنهادات به مدت 20 روز تمديد مي گردد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری