تغییرات تلفنهای استان

کد شهرستان اراک از 0861 به 086 تغییر نموده و به شماره تلفنها نیز پیش شماره 3 اضافه شده است.

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک