واحدهای دیگر

جهاد دانشگاهي

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

دفتر رياست

269-270

2785550

2770470

پژوهشي جهاد

320

روابط عمومي

320

2764600

انجمن هاي علمي

277

معاونت فرهنگي

266

2774006

2774006

فروشگاه كتاب جهاد

226

2789690

كانون قران

219

فوق برنامه

271

2767308

حسابداري

262

2764600

امور اداري جهاد

274

2789690

دفتر فرهنگي جهاد(پرديس)

2038

شركت تزكيه و تربيت

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

دفتر شركت تعاوني

318

2765440

فروشگاه تعاوني

401

دفتر فروشگاه

كتابخانه مركزي

نام قسمت

دخلي

مستقيم

دورنگار

نام  قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

مدير كتابخانه

285

2774008

2774008

نشريات

373

معاونت كتابخانه

287

امانت كتاب

290

فهرست نويسي

286

صحافي كتاب

293

مرجع

288

خدمات

291

اطلاع رساني

323

2780702

2780702

نگهباني ها

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

مركز پيام

206

نگهباني ورودي پرديس

2130

نگهباني در شمالي دانشگاه

209

نگهباني خروجي پرديس

2145

نگهباني در جنوبي

309

نگهباني سمت سپاه

نگهباني دكتر حسابي

206

نگهباني علوم پايه

2120-2132

دفتر نگهباني دانشگاه

314-281

نگهباني دانشكده فني و مهندسي

209

نگهباني انبار مركزي

2048

خوابگاه ها

نام خوابگاه

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام خوابگاه

داخلي

مستقيم

دورنگار

خوابگاه الزهرا

3661551-3

خوابگاه اطهر

2244170

خوابگاه امير كبير

2785590

2774220

خوابگاه ريحانه

2244209

خوابگاه فاطميه

2785300

خوابگاه حديث

خوابگاه شهيد رضايي

4173412

4173418

بانك تجارت شعبه دانشگاه

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

بانك پرديس جديد

2174

4173432-4

4173438-9

بانك دانشگاه قديم

215

2780800

امور فني

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

برق و مخابرات دانشگاه

221-2

برق و مخابرات پرديس

2121

تاسيسات دانشگاه

330

تاسيسات پرديس

2131

دفترفني دانشگاه

389

2220479

دفترفني پرديس

2171

4173411

شركت هاي طرف قرارداد و پروژه هاي ساختماني

نام شركت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام شركت

داخلي

مستقيم

دورنگار

شركت رسا برق الكتريك(برق و مخابرات)

2121

2781862

2763048

نوين پولاد(برودتي و حرارتي )

3131

شركت يابان (سالن ورزشي )

شركت راوه

4173441

شركت كارادژ( مسجد و محوطه سازي )

4173436

شركت نو گستر

4173454

4173455

شركت سيويل دز( دانشكده فني و مهندسي )

4173425

4173423

شركت قدركار

4173435

همكاران محترم با توجه به روز رساني اطلاعات ليست تلفن ها به صورت ماهانه خواهشمند است هرگونه خطا و تغيير را به تلفن داخلي 222 واحد برق دانشگاه اعلام فرماييد.           (      تاريخ به روز رساني: 88/7/25    ) شركت رسا برق الكتريك

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری