بازدید هیات اسلوونی از دانشگاه اراک

2016_10_15/IMG_6866018.JPG 2016_10_15/IMG_6866019.JPG 2016_10_15/IMG_68660110.JPG 2016_10_15/IMG_6866011.JPG 2016_10_15/IMG_6866012.JPG 2016_10_15/IMG_6866013.JPG 2016_10_15/IMG_6866014.JPG
قبلی 1 2 بعدی
17 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری