برگزاري دوره آموزشي آشنايي با فرآيند رسيدگي به تخلفات اداري و نحوه ي انشاء و صدور رأي

2018_03_06/DRA11.JPG 2018_03_06/DRA12.JPG 2018_03_06/DRA13.JPG 2018_03_06/DRA1.JPG 2018_03_06/DRA2.JPG 2018_03_06/DRA3.JPG 2018_03_06/DRA4.JPG
قبلی 1 2 بعدی
17 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری