English Pagesثبت نامپوستر سمينارفراخواناخبار سمينارخانه

 

 
عنوان مقاله تاريخ دريافت
همگرايي در فضاي {R^n} 25 آذر
Inequalities and Functions 1 دي
On a sequence concerning primes counting function 1 دی
Young's Inequalities for Hilbert Space Operators 19 دی
p-valent Meromorphic Functions With Alternating Coefficients 1 بهمن
Some notes on the paper "Cone metric spaces and fixed point theorems of contractive mappings" 1 بهمن
ساختار سه- خمینه ها - پوانکاره و حدس های هندسه سازی 1 بهمن

The Exact Fusion Fremes(Frames of Subspaces) in Hilbert Spaces

6 بهمن
 جبر تیپلیتز یک گروه برهمکنش 7 بهمن

Normal, Virtual Digonal for ...

7 بهمن

An inverse semigroup which is a semilattice

7 بهمن

Pre-Grading Structure of The C*-algebra of An E'tale Groupoid

7 بهمن
روش های مربع سازی برای انتگرال های چند متغیره با نوسان بالا 8 بهمن
بررس و بسط بعضی از نامساوی های نرمی 8 بهمن
عملگرهای مثبت در فضای باناخ مرتب شده 8 بهمن
جمع مستقیم و خاصیت شور 8 بهمن
خواص توابع با تغییر کراندار کلی 8 بهمن

l-localization and l- self-localization of Frames

8 بهمن

On the connectivity of Julia set of random iteration polynomials

8 بهمن

Inner Spectral Radius for Operators on Hilbert Spaces

13 بهمن
رياضيات مسکو 1950 - 1975 13 بهمن
Multiplier for p-frames 13 بهمن
تعميم يکنواي n-دوري و تابع فيتزپاتريک 14 بهمن

The structure of the common fixed point sets of nonexpansive mappings and approximation of fixed points

14 بهمن

On numerical range attainment problem

15 بهمن

A Characterization of Fourier Multipliers of alpha-Modulation Spaces

17 بهمن

Uniformly starlike and convex univalent functions by using certian integral operators

17 بهمن
Linear maps Between Banach algebras Compressing The Spectrum 17 بهمن

DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH SINGULARITY AND TURNING POINT OF SECOND ORDER

21 بهمن
نگاشت‌هاي خطي حافظ معکوس‌پذيري روي جبرهاي باناخ 21 بهمن
رابطه بين توابع حافظ معکوس‌پذيري با همريختي‌هاي جبري و ژردان 21 بهمن

TOPOLOGICAL VECTOR SPACES AND FUZZY NORMED LINEAR SPACES

21 بهمن
کاربرد کنترل غير مستقيم پوپوف در راکتور هسته ای 21 بهمن
DIFFERENTIAL EQUATION WITH POLES AND TURNING POINTS 21 بهمن
COMPACT OPERATOR AND TOPOLOGICAL DEGREE 21 بهمن

Composition Operators of Dirichlet space which are Unitary operators

21 بهمن
STABILITY OF THE APOLLONIUS TYPE QUADRATIC MAPPING 21 بهمن
برهان ديگري براي قضيه نقطه ثابت کاريستي 21 بهمن
تعميمي جديد از برخي قضاياي نقطه ثابت 21 بهمن
ساختار گراف‌هاي ... 21 بهمن

A FIXED POINT THEOREM FOR MAPPING SATISFYING A GENERAL CONTRACTIVE CONDITION OF INTEGRAL TYPE WITH w-DISTANCE

21 بهمن
NEW CHARACTERIZATIONS OF 􀀀-AMENABLE GROUPS 23 بهمن
TRANSLATION INVARIANT SUBSPACES OF GROUP ALGEBRAS 23 بهمن
BRACKET PRODUCTS ON LOCALLY COMPACT ABELIAN GROUPS 23 بهمن
رده ای از توابع چند ارز مرتبط با عملگر چو- وان -سيرواستاوا 23 بهمن
فضای ریس سوپر تعمیم یافته 24 بهمن
COMMON FIXED POINT THEOREM FOR WEAKLY
COMPATIBLE MAPPINGS
27 بهمن
Norms and upper bounds of operators on weighted
sequence spaces
27 بهمن

FIXED POINT THEOREM FOR (c, l, q)-ONTRACTION MAP IN MODULAR SPACE

27 بهمن
همگرایی روش آدومیان وکاربرد آن برای معادلات انتگرال ولترای غیر خطی 27 بهمن
G-CONVEX SETS AND G-STOCHASTIC MATRICES 29 بهمن
ON 3-WEAK AMENABILITY OF SECOND DULAS OF BANACH ALGEBRAS 29 بهمن
OPERATORS ON NORMED HYPERVECTOR SPACES 29 بهمن

CHARACTERIZING C*-ALGEBRAS OF COMPACT OPERATORS BY GENERIC PROPERTIES OF CLOSED OPERATORS ON HILBERT C*-MODULES

29 بهمن
A characterization of isometric isomorphisms on B(H) 29 بهمن

بررسی معادل همگرايي در توپولوژی ضعيف روی جبر ديسک بار با توپولوژی حاصل از نرم

1 اسفند

برد عددي تجزيه پذير

1 اسفند
COMPLETELY POSITIVE MAPS ON PRE-HILBERT
C*-MODULES AND A GENERALIZATION OF
STINESPRING’S THEOREM
1 اسفند
ON GENERALIZATION OF REVERSE TRIANGLE TYPE INEQUALITY 1 اسفند
نقاط ثابت در فضاي متري فازي شهودي 1 اسفند
تابع عملگري محدب 1 اسفند

توابع M-سوپر همساز و تعميمي از توابع سوپر همساز

1 اسفند
برخي نتايج از آناليز براي فضاهاي متري فازي 1 اسفند
QUASICOMPACT ENDOMORPHISMS OF ... 1 اسفند
Linear maps preserving row stochastic and row substochastic matrices 4 اسفند
برد عددي و پيوسته ديويد-ويلانت 4 اسفند

EXTENSION OF LIPSCHITZ ALGEBRAS

4 اسفند

A NONLINEAR CHARACTERIZATION OF HILBERT SPACES BY GENERALIZED DIRECTIONAL DERIVATIVE

4 اسفند
نظري به آناليز مقدماتي بدون اصل انتخاب 4 اسفند

DOMAIN THEORETIC PROOFS FOR SOME FIXED POINT THEOREMS

4 اسفند

Fuzzy -Continuous Functions

4 اسفند
توپولوژي تصويري و کلاف‌هاي مماس 4 اسفند
RIESZ BASES OF HILBERTIAN TENSOR PRODUCT IN HILBERT SPACES 5 اسفند

2n-ميانگين‌پذيري ضعيف جبرهاي باناخ

5 اسفند
ON GENERALIZED INVEXITY OF NONSMOOTH FUNCTIONS IN SEPARABLE HILBERT SPACES 5 اسفند
CONVOLUTION AND HOMOGENEOUS SPACES 5 اسفند
EQUI-REGULAR AND ABSOLUTELY CONTINUOUS MEASURES ON LOCALLY COMPACT SEMIGROUPS 5 اسفند

POISSON-VORONOI TESSELLATIONS IN HIGH DIMENSIONS

5 اسفند

ON THE EXTINCTION PROBLEM OF A SPATIALBRANCHING PROCESS WITH MOVINGINDIVIDUALS REPRODUCING AT POISSON TIMES

5 اسفند
روش‌هاي رانگ-کوتاي حافظه پايين براي معادلات ديفرانسيل تصادفي 5 اسفند
معرفي *C جبرهاي هاپف 5 اسفند

Filtration Problem in Inhomogeneous Dam by Using Embedding Method

5 اسفند

RIESZ BASES OF HILBERTIAN TENSOR PRODUCT IN HILBERT SPACES

5 اسفند

THE EXISTENCE OF THE SOLUTION OF SDES DRIVEN BY FRACTIONAL BROWNIAN MOTION WITHOUT LIPCHITZ CONDITION

5 اسفند
مسايل وارون پراکندگي امواج 5 اسفند

THE TOPOLOGICAL CENTRE OF ELLIS GROUPS, AND WEYL ALGEBRAS

5 اسفند
زوج موادهاي صريح دوگان قاب گابور با محمل فشرده 5 اسفند

some property of graph C*_algebras

5 اسفند
استخراج روابط جديد رياضي با بکارگيري رياضيات کاربردي در آمار 5 اسفند
A REPRESENTATION THEOREM ON HILBERT SPACES 5 اسفند
Gabor K-Multipliers 5 اسفند
DERIVATION AND FREDHOLM OPERATORS 5 اسفند
ANOTHER PROOF OF AHMAD AND IRFAN’S THEOREM 5 اسفند
جبر توابع وزندار روي فلوهاي وزندار، فشرده‌سازي‌هاي فلوهاي وزندار، وجود و عدم وجود 5 اسفند

CONNECTEDNESS OF THE DERIVATIVE RANGE OF FRECHET DIFFERENTIABLE FUNCTION

5 اسفند
The nth roots and quasi square roots in Complete Metrizible Fundamental topological algebras 5 اسفند
ON THE NEW BOUND OF RELATIVE DISTANCE 5 اسفند

CONVEXITY OF ˘CEBY˘SEV SETS THROUGH DIFFERENTIABILITY OF DISTANCE FUNCTION

5 اسفند

A REVIEW ON SOME GEOMETRIC RESULTS OF FR´ ECHET DIFFERENTIABILITY OF NORMS

5 اسفند
THE ORTHOGONALITY IN THE VECTOR LATTICE 5 اسفند
ABSTRACT HARMONIC ANALYSIS ON LOCALLY
COMPACT QUANTUM GROUPS
5 اسفند

On a positive solutions for a class of p(x)-Laplacian problems

5 اسفند

THE MALLIAVIN CALCULUS AND ITS APPLICATION TO WEAK NUMERICAL SOLUTION

5 اسفند
BOUNDS FOR THE MODULI OF ZEROS 5 اسفند
ON GENERALIZED INVEXITY OF NONSMOOTH
FUNCTIONS IN SEPARABLE HILBERT SPACES
5 اسفند
DERIVATION AND FREDHOLM OPERATORS 5 اسفند
DOMAIN THEORETIC PROOFS FOR SOME FIXED
POINT THEOREMS
5 اسفند

LIPSCHITZ CONTINUITY OF RESOLVENT OPERATORS ASSOCIATED TO A GENERALIZED TYPE OF MONOTONE OPERATORS

5 اسفند
SPECTRALLY COMPACT OPERATORS 5 اسفند
عملگرهاي هيلبرت-اشميت و دسته‌بندي قاب‌ها، تقريب بوسيله ضرايب و الگوريتم‌ها 5 اسفند
OPERATORS ON NORMED HYPERVECTOR SPACES 5 اسفند

اثباتي براي رابطه مايلز-مولر

5 اسفند

      - کليه مقالات فوق، جهت بررسي و داوري در اختيار کميته علمي سمينار قرار گرفته‌اند.

      - در صورتي که پيش از تاريخ به روز رساني اين صفحه، مقاله‌اي به دبيرخانه سمينار ارسال نموده‌ايد ولي عنوان آنرا در جدول فوق مشاهده نمي‌کنيد، به اطلاع دبيرخانه سمينار برسانيد.

      - به دليل حجم بالاي مقالات دريافت شده در روز 5 اسفند 86، افزودن عنوان باقي مقالاتي که به دبيرخانه ارسال شده‌اند ولي عنوان آنها در جدول بالا نيست، در اولين فرصت انجام مي‌شود.

 

آخرين به روز رساني اين صفحه: 10 اسفند 86

 
English Pagesثبت نامپوستر سمينارفراخواناخبار سمينارخانه

اراک - دانشگاه اراک - دانشکده علوم - دبیرخانه هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

 
هفدهمین سم