مدیریت فنی و عمرانی

مهندس فرهنگ صورتگر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - گرایش خاک و پی

پیام مدیر:

دانشگاه اراك در سال 1368 پس از پايان جنگ تحميلي و فراغت از پشتيباني جبهه هاي حق عليه باطل نسبت به انتخاب مشاور و عقد قرارداد جهت تهيه طرح جامع عمراني  بر مبناي رسالت دانشگاه و طرح جامع آموزشی که همانا منطبق بر  نيازها و سياستهاي آتي كشوربود اقدام نمود. طرح جامع مذكور در اراضي به وسعت 109 هكتار در پرديس سردشت تهيه و پس از بررسي هاي مفصل در سال 1373 به تصويب سازمان برنامه و بودجه وقت رسيد.
طرح جامع مذكور شامل:
90000 متر مربع فضایآموزشي
210000 متر مربع فضای كمك آموزشي- اداري- رفاهي- خدماتي
اين فضاها در قالب 4 دانشکده:
علوم پايه، فني و مهندسي، ادبيات و علوم انساني، كشاورزي و منابع طبيعي
و نيز فضاهايي همچون :
سازمان مركزي، كتابخانه مركزي، مسجد، خوابگاههاي مجردي و متاهلي، فروشگاه و درمانگاه، فضاهاي ورزشي سرپوشيده ، فضايابي و چيدمان گرديده است.
در سال 1377 اولين پروژه اين طرح تحت عنوان احداث و تجهيز دانشكده علوم پايه با زيربناي 12000 متر مربع شروع و در سال 1382 نيز به بهره برداري رسيد.
از اين سال به بعد هر ساله بر حسب نياز دانشگاه شاهد شروع و همچنين به بهره برداري رسيدن پروژه هاي متعددي بوده است.
در سال 1381 پيگيري جدي جهت باز پس گيري زمين الحاقي از سپاه پاسداران محترم منطقه مركزي آغاز و با همكاري همه مسئولين محترم در سال 1386 اراضي مذكور نيز به دانشگاه پيوست و اراضي دانشگاه از 109 هكتار به 300 هكتار افزايش يافت.
لذا به محض تحويل اراضي فوق دانشگاه ويرايش بعدي طرح جامع عمراني خود را بر مبناي طرح جامع قبل و با چشم انداز برنامه طرح جامع آموزشي 10 ساله مصوب وزارت محترم علوم، تحقيقات و فناوري شروع و در سال 1387 به اتمام رسانيد. كه كليه پروژه هايي كه از سال 1387 شروع گرديده اند بر مبناي اين طرح جامع مي باشند.

تمامی حقوق این سایت برای دفتر فنی و عمرانی دانشگاه اراک محفوظ می باشد
1389-1390