آزمايش شماره 1
پل وتسون و پل تار

تعیین مقدار مقاومت مجهول:

  1. استفاده از اهم متر

  2. روش جانشانی

  3. روش پتانسیومتر(با استفاده از قانون اهم)

  4. روش پل وتستون

  5. روش پل تار

روش اول:استفاده از اهم متر

مقامتی را که مقدار اهم آن به ظاهر معلوم می باشد مشخص نموده و به اهم متر متصل نمایید و مقدار خوانده شده را با مقدار نوشته شده بر مقاومت مقایسه کنید.

 

الف)عدد خوانده شده با اهم متر چقدر است؟

ب)مقدار خوانده شده از روی مفاومت چقدر است؟

دلیل اختلاف این دو مقدار را توضیح دهید.

د)آیا ممکن است اهم متر خطا داشته باشد.چرا؟

روش دوم:روش جانشانی

الف)مدار روبرو را ببندید.(ولتاژ منبع را حدود 3 ولت قرار دهید)

ب)جریان عبوری از این مدار را با دقت اندازه گیری نمایید و عدد را یادداشت کنید.

ج)حال مقاومت مجهول را برداشته و به جای یک جعبه مقاومت با دقت 0.1 اهم قرار دهید.(شکل زیر)

د)بدون آنکه آمپرمتر و منبع تغذیه را تغییر دهید با تغییر اهم جعبه مقاومت، سعی کنید همان جریان خوانده شده در قسمت(ب) را ایجاد نمایید.

ه)چه اتفاقی افتاده است؟آیا می توانید مقدار مقاومت Rx را مشخص کنید؟ آنرا بنویسید.

و)آیا این آزمایش خطایی دارد؟خطاهای احتمالی را حدس بزنید.

روش سوم:روش پتانسیومتر(با استفاده از قانون اهم)

الف)قانون اهم را به خاطر بیاورید.

ب)مدار شکل روبرو را تشکیل دهید.

تذکر:فراموش نکنید که هدف ما پیدا کردن مقدار Rx می باشد و فرض می کنیم مقدار اهم آن را نمی دانیم

ج)ولتاژ منبع را روی عدد دلخواهی (ترجیحا کمتر از 5 ولت) قرار دهید و تا آخر آزمایش به آن دست نزنید.

د)با تغییر دادن سر لغزنده رئوستا، جریان و ولتاژ های مختلفی را مشاهده می کنید.این مقادیر را در جدول زیر یادداشت نمایید.

I

V

Rx=V/I

     
     
     

ه)با استفاده از قانون اهم برای هر جفت جریان و ولتاژ بدست آمده، مقدار مقاومت مجهول(Rx) را بدست آورید و در ستون آخر محاسبه کنید.

و)با استفاده از روش میانگین گیری و روش ترسیم نمودار مقدار مقاومت مجهول میانگین را بدست آورید.

ح)خطا های احتمالی در این آزمایش را بیان کنید.

ط)مزایا و معایب 3 روش قبل را  با هم مقایسه نمایید.

ی) چه قطعه هایی را اهمی گویند؟

 

[بازگشت به فهرست]